×
نتيجه گيری در مورد طیف ها
نتیجه گیری در مورد طیف ها و پیشنهاد ما

وقتی قراراست به سنجش طرز تلقی ها و نگرشها پرداخته شود، زود مشخص می گردد که هزینه های بسیار صرف شده، یا آنکه داده های بدست آمده فاقد دقت و حساسیت هستند.