×
مهندسی رباتیک
پایان نامه مهندسی رباتیک

  این رشته با توجه به نیازهای منطقه ای و در راستای توسعه صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. با کاربردهای رباتیک و اتوماسیون در کارخانه ها و کاربردهای ویژه رباتها در محیطهای خطرناک نظیر فضا، عمق زمین، دریا نیاز به این رشته احساس می شود. گرایشهای این رشته در مقطع کارشناسی ارشد،در ایران […]