×
تدوین پیشینه پژوهش
جست و جو در منابع و تدوین پیشینه پژوهش

می توان گفت پژوهشی موفق هست که به نوبه ی خود ادامه دهنده ی پژوهش های دیگر باشد.