×
تمرینات قبل از جلسه دفاع یا کنفرانس
تمرین نهایی و آمادگی برای جلسه دفاع

از عوامل مهم که درموفق بودن ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس نقش کلیدی دارد ، تمرینات مکرر قبل از ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس دانشجو می باشد .