×
مقياس‌هاى اندازه‌گيرى
مقیاس فاصله ای

مقیاس‌هاى اندازه‌گیرى واحدهایى هستند که براى سنجش متغیرها در ابزارهاى گردآورى اطلاعات بکار مى‌روند.