×
طيف ليكرت
طیف لیکرت

یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است.