×
واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق
تعریف (Definition) چیست؟

تعریف بایدگونه ای باشد که فضای مفهوم به طور پایدار ثابت شود و دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بیان کرد.

نوع مفهوم در تحقیق
نکاتی که برای روشهای توسعه مفاهیم در تحقیق باید بدانیم

ابتدا باید نوع مفهوم در تحقیق مشخص شود سپس آن مفهوم را می توان توسعه و گسترش داد.

اساسی ترین ابزار اولیه در تحقیقات علمی
مفهوم در تحقیق چیست ؟

مفهوم یکی از اساسی ترین ابزار اولیه در تحقیقات علمی هست ؛ علم بدون مفهوم وجود نداردو هر محقق به منظور درک روابط موجود بین داده های خود ، ناگریز به استفاده از مفاهیم است .