×
مزایا و معایب طيف اوگوزد
مزایا و معایب طیف اوگوزد

از مزایای این طیف این است که پاسخگویان به هنگام گزینش، دیگر راهها یا شقوق عمل یا واقعیت را می توانند در نظر بگیرند