×
مطالب پایان نامه
خصوصیات فهرست مطالب در پایان نامه

فهرست مطالب ، معمولاٌ در برگیرنده چندصفحه است ، که در یک نگاه خواننده را با رئوس کلی محتوای پایان نامه آشنا می سازد وخواننده یک دیدگاه کلی نسبت به آنچه که در پایان نامه آمده است ، پیدا می کند .