×
موانع اعتبار آزمايش
موانع اعتبار آزمایش در انجام پایان نامه

هدف اصلى تحقیق تجربى کشف روابط علت و معلولى بین متغیرها است