×
کارکرد چارچوب نظری تحقیق
کارکرد های چارچوب نظری در تحقیق چیست؟

اگر بتوان چارچوب نظری مسئله تحقیق را به نوعی مطرح کنیم که از چارچوب های نظری قبلی استفاده کنیم و از این چارچوب های نظری پیشین فراتر رود ، همیشه باید جانب احتیاط و روشن بینی را رعایت کنیم .

طرح صورت مسئله از دیدگاهی نو
بیان مسئله تحقیق در پایان نامه چیست

طرح سؤالات تازه و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی نو ، نیازمند داشتن ذهن خلاق یک دانشجو یا پژوهشگر می باشد.