×
طيف بوگاردوس
مزایا و معایب طیف بوگاردوس

دف طیف بوگاردوس سنجش میزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد.