×
مدیریت اکو
پایان نامه مدیریت اکو

این رشته منحصر به فرد می باشد و موضوعات مختلفی چون مدیریتی ، اقتصادی‌، حقوقی‌، حسابداری‌ و تجاری‌ آموزش داده می شود.