×
مدیریت بازاریابی
رساله دکتری مدیریت بازاریابی

دانش اموختگان در رده های بالاتر این رشته و دکتری مدیریت بازاریابی پس از انجام رساله دکتری مدیریت بازاریابی می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقات بازار که امروز برای موسسات بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است، راهنما و مشاور بسیار خوبی باشند. در مدیریت بازاریابی با اطلاعات وسیعی که دانش اموختگان پس از انجام رساله […]