×
مدیریت امور بانکی
پایان نامه رشته مدیریت امور بانکی

مرتبط ترین رشته با استخدام در بانک که در اغلب آگهی های بانک ها اعلام نیاز می کند رشته مدیریت بانکی است.رشته مدیریت بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی، مثل: کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و… خودش را نشان می دهد، به این دلیل که تمام بخشهای نامبرده به طور پویا با امور پولی و مالی […]