×
جامعه آماری
ساختار جامعه آماری

بطور کلی چهار نوع ساختار جمعیتی وجود دارد که هر جمعیتی را با توجه به مشخصات و ویژگیهای آن می توان در یکی از ساختارهای چهارگانه موردبررسی قرار داد