×
اصول تحلیل
اصول تحلیل داده کیفی

در پژوهش کیفی تجزیه و تحلیل داده همزمان با گردآوری آن صورت می‌گیرد.