×
محاسبه ماتریس همبستگی
ماتریس همبستگی

اولین و مهمترین نکته در بکارگیری تحلیل عاملی، محاسبه ماتریس همبستگی است.