×
فصل اول پایان نامه
اهمیت فصل اول در پایان نامه چیست ؟

معمولا در فصل اول هر پایان نامه یا رساله ارکان کلی و اساسی تحقیق مورد نظر بطور مختصر آورده می شود.

اجزای تشکیل دهنده پایان نامه
اجزای تشکیل دهنده پایان نامه و ترتیب آنها

اجزاء و ساختار پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد و دوره ی دکترا معمولا هر دانشگاهی فرمت خاصی را برای دانشجویان خود برای نوشتن پایان نامه تعریف می کند