×
فرضيه پوچ
فرضیه پوچ

فرضیه ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

طبقه بندی در فرضيه ها
انواع طبقه بندی در فرضیه ها

فرضیه ی تحقیق، حدس خردمندانه ای درباره ی رابطه ی دو یا چند متغیر می باشد. فرضیه ها همواره به صورت جمله ی خبری بیان می شوند و نشانگر نتایج مورد انتظار می باشد .