×
راه حل پيشنهادي محقق
فرضیه تحقیق

فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای حل مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق است.