×
ناپارامتريك
مدل ناپارامتریک

برای اینکه به یک تصمیم عینی در مورد تأیید یا عدم تأیید یک فرضیه بوسیله مجموعه ای از داده ها برسیم باید روشی عینی برای قبول یا رد یک فرضیه داشته باشیم