×
فرضيه های آماری
انواع فرضیه های آماری

فرضیه تحقیق از وجود رابطه یا اثر و یا تفاوت بین متغیرها خبر می دهد یا در واقع وجود این حالات را تایید نموده آن را واقعی و حقیقی می داند.