×
فرضيه های آماری و پژوهشی
تفاوت های فرضیه های آماری و پژوهشی

یک فرضیه آماری معمولاً گزاره ای است درباره یک یا چند توزیع جامعه (بویژه درباره یک یا چند پارامتر) که بوسیله آن می توان کیفیت یا کمیت یک صفت را در جامعه پیش بینی کرد.