×
نمونه برداري
نمونه گیری

هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش های علمی تهیه بیانیه های دقیق وبا معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از آن گروه است .