×
طيفها
طیف ها نیز بی عیب نیستند

طیفی پیشنهاد می شود که از جهاتی از عیوب طیفهای پیشین مصون باشد. اساس این طیف را مقیاس ساده(مقیاس فاشیسم) تشکیل می دهد که راس استکنر مطرح ساخت