×
سنجش میزان فاصله اجتماعی
طیف بوگاردوس

بوگاردوس برای هر یک از هفت نقطه روی طیف یک جمله اظهاری یا گویه در نظر گرفت.