×
طیف تیرسون
طیف ترستون

این مقیاس شامل مجموعه ای از گویه ها است که برای سنجش برخی ازمفاهیم بکار می رود.