×
انواع طيف بندی
طیف بندی

مقیاسهای نگرش، ابزارهای اندازه گیری خامی هستند لذا نباید از آنها انتظار بسیار داشت.