×
طب اورژانس
پایان نامه طب اورژانس

مسئولیت آموزش پرستاران اورژانس، پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵) بر عهده متخصصین گروه طب اورژانس می باشد.