×
اعتبارتجربي و مفهومی
طبقه بندی روایی نوع اول و دوم

اعتبارتجربی آن نوع اعتبار است که از طریق مقایسه یافته های پژوهش با واقعیتهای موجود بدست می آید