×
تحقيق بر مبنای هدف
طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف

طبقه بندی تحقیقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع تحقیقات نیست