×
تحقيقات پايه وكاربردی
رابطه تحقیقات پایه وکاربردی

تحقیقات پایه وکاربردی دوسر یک پیوستار نیستند.بلکه باهم رابطه ای متقابل دارند