×
مطالعات ميدانی
قوت ها و ضعف های مطالعات میدانی

تحقیق میدانی به خصوص برای مطالعه فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می ­شوند مناسب است