×
طرح تحقیق
پروپوزال چیست؟

در این پست به معنای پروپوزال می پردازیم و ضرورت آن را بررسی می کنیم.