×
اجزای فصل پنجم و شیوۀ نگارش پایان نامه
اجزای فصل پنجم و شیوۀ نگارش پایان نامه- قسمت دوم

در این مقاله، در ادامۀ مطلب قبلی، به بررسی شیوه نگارش ارجاع‌ها و برخی اشتباهات رایج می‌پردازیم.