×
فرضيه سازی
شیوه فرضیه سازی

قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای فوق العاده مهم می باشد . قدرت تصور به فرد این امکان را می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد