×
مدل آماری مناسب
شرایط انتخاب مدل آماری مناسب

آزمون آماری ما تحت شرایط معینی معتبر است و مدل آماری و مقیاس سنجش ما آن شرایط خاص را مشخص می نمایند.