×
امار و مقیاس سنجش یک ازمون
شرایط مدل آماری و مقیاس سنجش یک آزمون

شرایطی که باید رعایت شوند تا یک آ زمون قوی ترین آ زمون آماری برای تجزیه و تحلیل یک سری اطلاعات بدست آمده باشد.