×
شاخص اچ ایندکس
شاخص اچ ایندکس (H-Index) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخصی برای ارزیابی علمی مقالات پژوهشگران و محققان  است که میزان تأثیر گذاری آنها را در پیشبرد علم نشان می دهد.