×
معني دار بودن و حجم نمونه
سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

سطح معنی داری، میزان یا معیاری است که به عنوان پایه ی معنی داری شناخته می شود

معني دار بودن و حجم نمونه
سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

لازم است که ۵ نکته زیر را در مورد سطح معنی دار بودن و حجم نمونه انتخاب شده بخوبی درک شود