×
محاسبه حجم نمونه
حجم نمونه

شمای محاسبه حجم نمونه در یک نگاه کلی را با هم مرور می کنیم

جامعه آماری
ساختار جامعه آماری

بطور کلی چهار نوع ساختار جمعیتی وجود دارد که هر جمعیتی را با توجه به مشخصات و ویژگیهای آن می توان در یکی از ساختارهای چهارگانه موردبررسی قرار داد