×
همبستگي و رگرسيون
همبستگی و رگرسیون

تحلیل رگرسیونی (یا تحلیل وایازش) فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدلسازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بوده