×
خطاها در انتخاب مساله
خطاها در هنگام انتخاب مساله

طرز نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بحثی است که برای بسیاری از دانشجویان مسئله شده است