×
روش تحقيق
روش تحقیق در پایان نامه

روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوند

ويژگی های يك شاخص
ویژگی های یک معرف یا شاخص مناسب

شاخص باید با مفهوم مورد بررسی در رابطه باشد و بتواند آن را بسنجد.

نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق
مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق در این پست مطرح می شود برای آگاهی بیشتر خود در این زمینه با ما همراه باشید.

مفاهيم
انواع مفاهیم

کارکردها ونقش مفاهیم در روش تحقیق

مقدمه در پایان نامه نویسی
مقدمه در روش تحقیق

اگر شما دانشجو هستید بزودی باید نگارش پایان نامه را تجربه کنید بخصوص اگر مراحل پایانی تحصیل می گذارانید