×
قلمرو زمانی و روش نمونه گيری
قلمرو زمانی و روش نمونه گیری پایان نامه

روشهای نمونه گیری ، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده می شود که هر یک از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد