×
صحيح و درست
روایی / اعتبار پایان نامه

از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است.