×
روان پرستاری
پایان نامه روان پرستاری

رشته پرستاری شاخه ای ازعلوم پزشکی است که نقش آن در زمینه مراقبتهای بهداشتی، درمانی می باشد. رشته روان پرستاری شاخه ای از رشته پرستاری می باشد این شاخه با تلفیق آموخته های آموزشی و بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و نظریه های روان پرستاری و همچنین با کسب مهارت و تبحر کافی در زمینه مراقبتهای […]