×
مهم‌ترین ابزارها برای انتشار دانش جدید
مقاله علمی در دنیای امروز چه اهمیتی دارند؟

مقاله علمی از فراگیرترین ابزارهای انتشار نتایج پژوهش های علمی است و جایگاهی ویژه در انعکاس پیشرفت های علمی دارد. به ۸ مورد از مهمترین آن ها پرداخته ایم: