×
شناخت و اندازه گيري تمايز معنايي
طیف اوگوزد

هدف اصلی طیف اوگوزد ، شناخت و اندازه گیری تمایز معنایی است و اساس آن معناشناسی تفاوتی می باشد.